Search form

Matthew 24:7

7Himong gocne yenge himong agofocngineng gocne yengeholec yuwenac aidaingte. Nga ngictau monicte alingti ngictau monicte aling yengeholec ngaba ainagudaingte. Ailu nosingte loloc himong gocna fikedaicte, nga himong gocna memeya sugucne badaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index