Search form

Matthew 24:9

9“Inguc fikeme ngic-ngigac yengi ngenge ngabafocngineng yengele molewa locngebadaingte. Locngebabong ngaba yengi wesipilic aingelelu wehomacngebadaingte. Aime himongne himongne ngic-ngigac sasawa yengi nale wacte ailu kweledi wicngebadaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index