Search form

Matthew 25:10

10“Inguc mibong, yenge misa fuli banogale hikeebongka baba-tumangte ngic yogo kwesidaicte. Kwesime adu biyac efeckeicne, yengi yeholec baba-tumangte macka fedaingte. Felu nu wikebong holeme iwa noba-nosing no-angac ailu ngiyedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index