Search form

Matthew 25:19

19“Aime sugucnengineng dameng dalicne gacgu hatacmac hefaliye kwesilu moneng yeledaicte, ilec ameine banogale wacebadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index