Search form

Matthew 25:24

24“Aime ngic talant moniyang badaicte, ye inguchac kwesilu midaicte, ‘Sugucnene, ga ngic dacine, inguc ngagegabac. Ailu bolewa ngic gocne wiyac hole-duwec aibong ga noine kpaduckecaigic, ailu gocne wasecne wikebong ga sifu noine bacaigic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index