Search form

Matthew 25:31

Wowosae dameng

31“Gacgu Ngicte Madec ye tapili nga hulili-kwelengngineholecti angelo sasawa yengeholec kwesidaingte, dameng iwa ye ngictau ngiye-ngiyewa wacine feicneholecti iwa felu ngiyedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index