Search form

Matthew 25:34

34“Inguc ailu ngictaudi ngic-ngigac folewapec yanguc edocebadaicte, ‘Ngic-ngigac Mamacnele yambungkolec, ngenge yawa welening. Ngenge yele mole-damoc nga mac-himongngineng baning, i biyachac himong molickelu fikeweckacni ofegac, iwa ngengele ngagelu loicne.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index