Search form

Matthew 25:35

35Na nosingte homabe ngenge nosing neleibong, nga misale aineleme misa nelebong noiba. Ailu kwilic kwesilu gabe, ngengi ngani-damong aineleibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index