Search form

Matthew 25:36

36Na ngakpi-kpolucte basackelu kpungkelu gabe, ngengi ngakpi-kpoluc neleibong. Ailu huc fabe ngengi kwesilu damongnuibong. Ailu muc-macka ngiyebe ngengi yugucnulu nganicnuibong.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index