Search form

Matthew 25:40

40“Inguc mibong ngictaudi yanguc edocebadaicte, ‘Foinac, ngenge gbafocne kpisicne yengelacni moniyang sugu kwele-madicka aicnoibong, i na hocne aineleibong. Yogo noinebenang edocngebagabac.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index