Search form

Matthew 25:43

43Ailu na kwilic kwesilu gabe ngenge ngani-damong monic mi aineleibong, ailu ngakpi-kpoluc mikac gabe monic mi neleibong. Na huc aineleme nga muc-macka ngiyebe ngenge mi yugucnulu nganicnuibong.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index