Search form

Matthew 25:8

8ailu adu ngage-ngagengineng mikac yengi ngage-ngageholec yengele midaingte, ‘Hifanonggeng pisickenogale aigacte ngengi misa monic kwenolebong hauna.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index