Search form

Matthew 25:9

9“Inguc mibong adu ngage-ngageholec, yengi bafaliyeyelelu yanguc edocebadaingte, ‘Misa yagodi nongilengsoc mi aidaicte. Ilec ngenge misa salecaigaing, yengela hikelu fuli baning.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index