Search form

Matthew 26:1

Yesu wenogale mingagec aiibong

Mrk 14:1-2; Luk 22:1-2; Yoh 11:45-53

1Yesu ye yowa yogo sasawa miyackeme motome mic-tengtengfocine yanguc edocebawec,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index