Search form

Matthew 26:10

10Inguc mibong Yesudi i ngagelu yanguc edocebawec, “Ngenge omale ngigac inguc milu kwele-umac bafuwacnogaing? Ye aibaba madicne nala aime madickegac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index