Search form

Matthew 26:13

13Foinac, ngic yenge Siduc Madicne himongne himongne hikelu edocebalu weduyeledaingte, ilec ye inguc aiwec, ngigac yele siduc yogo momoc inguc milu ngagebong fadaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index