Search form

Matthew 26:22

22Inguc mime mic-tengteng yenge kwelengineng homacne sowaleme yengelacni moniyang moniyangti yanguc uwacnoibong, “Sugucne, i nani miyac, me?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index