Search form

Matthew 26:24

24Ngic yedi Ngicte Madec mudockeme badaingte, ye nenggacinele gobe kwelinacni mi fikedec idibac madickedec. Mee, ye inguc aidaicte, ye ngagelu medeckedaic. Aime Ngicte Madec nale ngagelu Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac, ye wehomadaingte hocne.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index