Search form

Matthew 26:47-48

Yesu baibong

Mrk 14:43-50; Luk 22:47-53; Yoh 18:3-12

47-48Yudas, ye mudoc ngic, yedi molickelu aibaba ainogale depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng mimiloc yowa milu yanguc biyac edocebawec, “Ngic balu muduckedacte, ngenge ngic yogo hocne hobalu badabiyeng.” Aime yengi ngic-habu i salecebabong hudu-babale fitec nga gbalucnginengkolec hikeibong.

Yesu ye inguc milu domaemewa mic-tengteng 12 yengelacni agongineng Yudas, ye ngic-habutowa sugucne mengocebalu molickeyeleme kwesiibong. 49Kwesilu ye iwahac Yesula lelu, “Ohec, wewedu.” Inguc milu balu munggungina muduckewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index