Search form

Matthew 26:51

51Aime ngic Yesuholec gaibong, yengelacni monicti hudu-babale fitec fuluckelu kwelec kwekwe ngic monic hedecine neboc wekwackewec. Ngic yogo ye depec-baba ngic yengele damong sugucne, yele kwelec kwekwe ngic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index