Search form

Matthew 26:55

55Inguc milu ngic-habu yanguc edocebawec, “Ngenge kindololo ngic monic bacaigaing ingucne hudu-babale fitec nga gbalucnginengkolec kwesilu na bacnugaing. Aime na hadengsoc hadengsoc Wapongte Ibu-kulucka yowa edocngebalu wedungelelu gacaigabac, ngenge iwa hocne nalic bacnudabong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index