Search form

Matthew 26:57

Yesu tutumangka bahikeibong

Mrk 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Yoh 18:13-14,19-24

57Aime Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Yuda ngic micnefocngineng yenge depec-baba ngic yengele damong sugucne Kaifas, yele macka biyac kpaduckelu ngiyeibong, iwa Yesu mengockelu hikeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index