Search form

Matthew 26:64

64Inguc mime yedi bafaliyelu yanguc edowec, “I hocne ga geuc migic. Aime yanguc edocngebabe ngagening, yakumac nga galu fenowagaing iwa,

Ngicte Madec ye Tapilitowa Fileinele foleinapec ngiyedaicte. Ailu ye honocmengte kaguwa feina kwesime ngenge yogo nganidaingte.” (Miti gee 110:1; Daniel 7:13-14)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index