Search form

Matthew 26:7

7Nolu ngiyeme ngigac monicti Yesula hikelu, kilung monic alabastros posadi baicne, ilec kwelina sanda hoine madicnedi yele hodocka sotiyeme lowacnowec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index