Search form

Matthew 26:71

71Inguc milu odale nuwa leemewa kwelec-adu monicti nganilu ngic-ngigac iwa domaibong, yenge yanguc edocebawec, “Ngic yogo ye Yesu Nasaret-hocni, yeholec hocne gacaigac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index