Search form

Matthew 26:8

8Lowacnome mic-tengteng yenge yogo nganilu sanda fuline sugucnedi baicnele ailu, yowa heesicne milu yanguc miibong, “Ye omale wiyac fuline feicne yogo sotiyeme lowacnogac?

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index