Search form

Matthew 27

Yesu Pailatla bahikeibong

Mrk 15:1; Luk 23:1-2; Yoh 18:28-32

1Mac saeme depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng yenge kwele-moniyang ailu Yesu homanale mipangkeibong. 2Mipangkelu Yesu moleine dodockelu Yudeya himongte gawana Pailat, yela bahikelu yele molewa loibong.

Yudas mucnaguwec

Sale 1:18-19

3Aime Yesu homanale mimoctobong, Yudas mudoc ngic ye yogo nganilu miwec, “Na omale aibaba inguc aibac?” Inguc milu kweleine hefaliyeme siliwa moneng 30 lacnoibong, i depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng yenge hatacmac yelenale bahikelu 4yanguc edocebawec, “Ngagegaing, nani bikic balu kwesac aibe ngic sowacneine mikac, yogo webong homadaicte.”+

Inguc mime yengi yanguc miibong, “I nongele umac miyac, i gale umac.”

5Yenge inguc milu moneng i hegilebong, ye bahikelu Ibu-kulucka wikeme feme hegile hikelu mucnagulu homawec.-

6Aime depec-baba ngic micne yengi siliwa moneng i kpaduckelu miibong, “Moneng yagodi sac fuli bawec. Ilec ailu moneng yago ibu-kulucte katapawa mi lonoga, ilec yefe monic mi fagac.” 7Inguc milu yenge yowa hefelu moneng yogodi kwilic-ngic yengele dongesi fikenale hebec kudi-baba ngic, yengele bole himong monic fuli baibong. 8Aime himong ilec wacine Sac-himong molickelu wackeibong, aime i yakumac fagachac. 9-10Siduc mimi Yeremiyadi yowa yanguc miwec, i noineholec aiwec, “Aibaba yanguc fikenale Sugucnedi edocnuwec, ‘Israel madecfocine yenge ngic yele fuli loibong, “i siliwa moneng 30 ilecsoc.” Inguc miibong. Aime yenge moneng i balu yogodi hebec kudi-baba ngic yengele bole himong monic fuli baibong.’ ”+-

Yesu homanale mipangkewec

Mrk 15:2-15; Luk 23:3-5,13-25; Yoh 18:33; 19:16

11Aime yenge Yesu bahikelu gawanale haicka lobong domame yedi yanguc uwacnowec, “Ga Yuda ngic yengele ngictau, me?”

Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “I hocne ga geuc migic.”

12Aime depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng yengi domalu yele sowacne miibong, yowa ilec ameine monic mi bafaliyeme-13Pailatdi yanguc uwacnowec, “Yenge yowawa locgulu yowa homacnebenang migaing, ga i mi ngagegic, me?” 14Mime ye yowa monic mi bafaliyeme gawana ye kwatacke-benangkewec.

15Aime gawana ye Ewalicebaicnele dameng ilec hombangsoc yanguc ailu gawec, Yuda ngic-habu yenge muc-mackacni ngic monicte wacine wackebong, ye ngic i lukecnome muc-mackacni walu gawec. 16Dameng iwa kindololo ngic monic muc-macka ngiyewec, wacine Barabas, yenge aibabaine ngagecnogaing. 17Aime ngic-ngigac kpaduckeyackelu domaebongka Pailatdi yanguc uwayelewec, “Ma ngic lukengelebele ngagegaing, Barabas, me Yesu, wacine monic Mesia wackecaigaing?” 18Aime Yuda ngic micne yenge Yesu moc hasowac aicnolu yele molewa loibong, i ngageyelelu inguc miwec.-

19Aime Pailat ye mimocto-mimoctole damengka mac ngiye-ngiyeina ngiyeemewa ngigacinedi yela yowa yanguc lome hikewec, “Ga ngic dondonne yele yowa monic mi midamec, ga hegiledamec. Na debocka falu gungka nganilu yele ailu kwele-umac sugucne bagabac.”

20Aime depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng yenge ngic-ngigac habu kpafengebabong yenge Barabas lukeyelenale miibong, nga Yesubac wehomanogale miibong.

21Aime gawanadi yanguc uwayelewec, “Ngic yaeckang domagabiyec, yekelacni ma ngic lukecnobele ngagegaing?”

Inguc mime yenge yogo ngagelu yanguc miibong, “Barabas!”

22Inguc mibong yanguc uwayelewec, “Inguc aime Yesu, wacine monic Mesia wackecaigaing, yele wenuc aidacte?”

Inguc uwayeleme yenge sasawadi yanguc miibong, “Ye malicpongka weng homana!”

23Inguc mibong, yedi yanguc uwayelewec, “I omale, ailu ye oma sowacne aiwecte?”

Inguc mime yenge sanangnehac wackelu miibong, “Ye malicpongka weng homana!”

24Inguc milu domabong Pailat ye nganilu yowa dondonne minogale kpungkewec. Aime yenge sanangnehac wackelu domabong hendolong sugucne fikeme ye misa balu ngic-ngigac habutowa yengele dongewa domalu moleine suwelu yanguc miwec, “Ngic yagolec sacte bikic, i nala mi fadaicte, yogo ngengela fadaic.”-

25Inguc mime ngic-ngigac yenge sasawadi yowaine bafaliyelu yanguc miibong, “Yele sacte bikic i nonge nga adu-madecfocnonggeng nongela fadaicte.”-

26Aime Pailat ye Barabas lukecnolu Yesubac hududi welu malicpongka wenogale hudu-baba ngic yengele molewa lowec.

Aibaba sowacne aicnoibong

Mrk 15:16-20; Yoh 19:2-3

27Aime gawanale hudu-baba ngicfocine yengi Yesu gawana nga hudu-baba ngic yengele macte oda kwelina baleibong. Lebong hudu-baba ngic nga yengele damongfocngineng yenge sasawadi kpaduckeibong. 28Kpaduckeyackelu Yesu yeicne ngakpiine hemoctocnolu ngictaule ngakpi sasacne monic hibiineholec ingucne holecnobong haume-29somang patiyebong ngictaule duu ingucne aime hodocina holecnobong hauwec. Haume ngictaule yasu ingucne monic lacnobong mole-foleinedi balu domawec. Inguc ailu haicina ketadi holecnolu midelec aicnolu yanguc miibong, “Ohec, Yuda ngic yengele ngictau.” 30Ailu yenge sofockelu yasu ewalilu yasu yogodihac hodocina weibong.- 31Welu misulec aicnoyackebong motome yengileng ngakpi hemoctocnolu yeicne ngakpiine hatacmac holecnobong haume malicpongka wenogale mengockelu hikeibong.

Yesu malicpongka weibong

Mrk 15:21-32; Luk 23:26-43; Yoh 19:17-27

32Bahikelu yefewa ngic monic bafuwaibong, wacine Saimon, ye Sairini taonkacni, yedi Yesule malicpong tengkenale aicnobong tengkeme hikeibong. 33Hikegacgu himong bulilicine monic, wacine Goligata, wacine monic Hodoc-luwe wackelu gaibong, iwa hike sulumeibong. 34Hike sulumelu waing misa wiyac monic hobecineholecti lalickeicne, i doic tapiliine bawanale gumebong ye wiyac yogo nongagec ailu hegilewec.-35Aime yenge ye malicpongka bilingti webong domame gic-ngakpiine loling monic ailu lanac-ganac aiibong.-

36Inguc ailu damong ngiyeibong. 37Aime ye domame sowacneine kwelengkeicne malicpong hodocina loibong, i yanguc kwelengkelu loibong, “Yago Yesu, Yuda ngic yengele ngictau.”

38Ailu yenge kindololo ngic yaeckang hadeng iwahac yeholec momoc malicpongka bilingti wecepaibong, monic folewapec, nga monic kanawapec, inguc locepaibong.-39Aime ngic iwahac lec-welec aiibong, yengi Yesu sogewa libe-libe aicnolu hodocngineng dudalingkelu-40yanguc miibong, “Ga Ibu-kuluc hembalackelu hadeng habackangte kwelina bayackenogale miing, biyac ga geicne baficnaguc. Ailu Wapongte madec gagickabac malicpongkacni bamoctocnagulu wanong.”-

41Aime depec-baba ngic micnefocngineng, nga Mosesle yefe-yowale wewedu ngic ailu Yuda ngic micnefocngineng yengi inguchac misulec aicnoibong. 42Ailu yanguc micnoibong, “Ye omale ngic gocnebac baficebacaigac, nga yeicnebac nalic mi baficnagudaicte? Ye Israel ngic nongileng ngictau gagacka malicpongkacni bamoctocnagulu wame ye ngagesingkedabelengte! 43Ye yanguc milu Wapong ngagesingkecaigac, ‘Na Wapongte madec,’ inguc micaigac, ilec Wapongti yele angackecaigackabac yakuc malicpongkacni bamoctona.”- 44Aime kindololo ngic yeholec momoc wecepaibong, yeki yowa silicine ingucnehac yowa kwekwe aicnoiboc.

Yesu homawec

Mrk 15:33-41; Luk 23:44-49; Yoh 19:28-30

45Aime wenac hewac-hewac 12 kilok aiyemewa iwa mac kundung kweme kundungti himong andoelu falu game 3 kilok awelewec. 46Aime 3 kilok aiyemewa Yesudi malac sugucnehac aukwelu yanguc miwec,

“Eli, Eli lema sabaktani.” Ilec fungine yanguc, Wapongne Wapongne, ga omale hegilecnugic? (Miti gee 22:1)

47Aime ngic domaibong, yengelacni gocnedi yowa i ngagelu yanguc miibong, “Ye Elaiya wacke-wasic aicnogac.”

48Inguc wackeme ngic monicti ngagelu dacineholec gasacke hikelu spans+ monic balu waing hobecineholec bokongka kweme haume kpingka lolu Yesu gumewec.- 49Aime gocnedibac misulec ailu yanguc miibong, “Ngenge yogo hegilebong, Elaiya foinac kwesilu bafickeme nganinang.”

50Aime Yesu ye hatacmac malac sugucnehac wackeme asuine ofeme homawec.

51Homame iwahac Wapongte Ibu-kulucka kpoluctowa Ibu-kuluc kweline Gbagbacnebenang nuina domacaigac, i wilengkacni hewac-hewac fouckelu wame yaeckang aiwec. Ailu memeya sugucne bame fegengka posa sugucne sugucne siyeckeibong.-52Aime dongesi fayackewec, yogo angkeme ngic-ngigac gbagbacne esecne homaibong, yengelacni homacnedi sockolec gboliyelu fangkeibong. 53(Fangkelu wangec ailu gabong, Yesu ye dongesiwacni gboliyelu fangkeme, yenge yele lobewa dongesi hegilelu taon gbagbacne, iwa hikelu ngic homacne fikeyeleibong.)

54Aime hudu-baba ngic micne nga hudu-baba ngicfocine Yesule damong domaibong, yenge memeya nga wiyac fikewec, i nganilu damuebame weleckelu yanguc miibong, “Foinac, ngic yago ye Wapongte madec hocne.”

55Aime ngigac homacnedi Galili prowinswacni Yesu kwelec kwecnoningte balaibelu kwesiibong. Ailu Yesu weibong, yenge iwa kwesi dadalisuc domalu wiyac ngani-ngagec aiibong. -56Yengelacni ngigac gocne wacngineng yanguc, Maria wacine monic Magadalen, ailu Maria monic, ye Yakobos nga Yosefe yekele nenggacnginec, ailu Sebedi madeckecine yekele nenggacnginec, yenge ngigac habu yengeholec domaibong.

Yesu longkeibong

Mrk 15:42-47; Luk 23:50-55; Yoh 19:38-42

57Aime Arimatea taonkacni ngic monic monengtowaineholec gawec, wacine Yosefe, ye Yesule mic-tengteng gawec. Ye mac aweleme 58Pailatla hikelu Yesule kponggbong banogale uwacnowec. Uwacnome Pailatdi kponggbong lacnonale micnowec.-59Lome Yosefe ye Yesule kponggbong i balu lineng-kpoluc monic gbagbacne, yogodi wabungkelu bahikewec.+60Bahikelu yeicne dongesi gbolicne monic posa henebewa baicne fawec, iwa Yesule kponggbong lolu posa sugucne monic kpalundungkeme dongesi nuine yogodi hedickeme domame hikewec.-61Aime Maria Magadalen nga Maria agoine yeki dongesi nuine yegena iwahaic nganilu ngiyeiboc.

Dongesi damongkeibong

62Saeme Sabat aime depec-baba ngic micne nga Farisaio yenge kpaduckelu Pailatla hikelu 63yanguc miibong, “Sugucnenonggeng, kwesac-ngic yogodi gbolicne gawecka, yowa monic miwec, nonge i ngagesigabeleng, i edocgubeng ngagenong, ‘Na homalu fabe hadeng habackang aiyemewa, Wapongti homackacni hatacmac bagboliyecnume fangkedacte.’- 64Gacgu mic-tengtengfocine yengi kwesilu kponggbongine hise bahikelu, yanguc midaingka, ‘Ye homackacni fangkeyec,’ ilec ga dongesi damongkeningte edocebaengka yenge hikelu hadeng habackang damongkedabiyeng. Esecne kwesac monic aiwec, i faemewa lobeina kwesac hatacmac aime suguledaickale ilec edocgugabeleng.”

65Inguc mibong Pailatdi yanguc edocebawec, “Nalic, na hudu-baba ngic milu edocebabe ngenge momoc hikedaing. Yenge dongesi damongkeningte tapili balu gagaing, ilec silicina damongkedabiyengte.” 66Inguc mime yenge hikelu dongesi nuine posadi baicne i mi baickeningte feina aka lobong fawec. Ailu hudu-baba ngic yengi damong domaningte edocebaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index