Search form

Matthew 27:13

13Pailatdi yanguc uwacnowec, “Yenge yowawa locgulu yowa homacnebenang migaing, ga i mi ngagegic, me?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index