Search form

Matthew 27:20

20Aime depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng yenge ngic-ngigac habu kpafengebabong yenge Barabas lukeyelenale miibong, nga Yesubac wehomanogale miibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index