Search form

Matthew 27:29

29somang patiyebong ngictaule duu ingucne aime hodocina holecnobong hauwec. Haume ngictaule yasu ingucne monic lacnobong mole-foleinedi balu domawec. Inguc ailu haicina ketadi holecnolu midelec aicnolu yanguc miibong, “Ohec, Yuda ngic yengele ngictau.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index