Search form

Matthew 27:3

Yudas mucnaguwec

Sale 1:18-19

3Aime Yesu homanale mimoctobong, Yudas mudoc ngic ye yogo nganilu miwec, “Na omale aibaba inguc aibac?” Inguc milu kweleine hefaliyeme siliwa moneng 30 lacnoibong, i depec-baba ngic micne nga Yuda ngic micnefocngineng yenge hatacmac yelenale bahikelu

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index