Search form

Matthew 27:4

4yanguc edocebawec, “Ngagegaing, nani bikic balu kwesac aibe ngic sowacneine mikac, yogo webong homadaicte.”

Inguc mime yengi yanguc miibong, “I nongele umac miyac, i gale umac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index