Search form

Matthew 27:42

42Ailu yanguc micnoibong, “Ye omale ngic gocnebac baficebacaigac, nga yeicnebac nalic mi baficnagudaicte? Ye Israel ngic nongileng ngictau gagacka malicpongkacni bamoctocnagulu wame ye ngagesingkedabelengte!

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index