Search form

Matthew 27:43

43Ye yanguc milu Wapong ngagesingkecaigac, ‘Na Wapongte madec,’ inguc micaigac, ilec Wapongti yele angackecaigackabac yakuc malicpongkacni bamoctona.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index