Search form

Matthew 27:54

54Aime hudu-baba ngic micne nga hudu-baba ngicfocine Yesule damong domaibong, yenge memeya nga wiyac fikewec, i nganilu damuebame weleckelu yanguc miibong, “Foinac, ngic yago ye Wapongte madec hocne.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index