Search form

Matthew 27:56

56Yengelacni ngigac gocne wacngineng yanguc, Maria wacine monic Magadalen, ailu Maria monic, ye Yakobos nga Yosefe yekele nenggacnginec, ailu Sebedi madeckecine yekele nenggacnginec, yenge ngigac habu yengeholec domaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index