Search form

Matthew 27:6

6Aime depec-baba ngic micne yengi siliwa moneng i kpaduckelu miibong, “Moneng yagodi sac fuli bawec. Ilec ailu moneng yago ibu-kulucte katapawa mi lonoga, ilec yefe monic mi fagac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index