Search form

Matthew 27:9-10

9-10Siduc mimi Yeremiyadi yowa yanguc miwec, i noineholec aiwec, “Aibaba yanguc fikenale Sugucnedi edocnuwec, ‘Israel madecfocine yenge ngic yele fuli loibong, “i siliwa moneng 30 ilecsoc.” Inguc miibong. Aime yenge moneng i balu yogodi hebec kudi-baba ngic yengele bole himong monic fuli baibong.’ ”

Yesu homanale mipangkewec

Mrk 15:2-15; Luk 23:3-5,13-25; Yoh 18:33; 19:16

11Aime yenge Yesu bahikelu gawanale haicka lobong domame yedi yanguc uwacnowec, “Ga Yuda ngic yengele ngictau, me?”

Inguc mime Yesudi bafaliyelu yanguc edowec, “I hocne ga geuc migic.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index