Search form

Matthew 28:11

Hudu-baba ngic yengele siduc

11Aime ngigac yeke hikeebocka hudu-baba ngic gocne yenge dongesi damongkeibong yengelacni gocnedi taonka felu wiyac fikewec, ilec siduc depec-baba ngic micne edocebayackeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index