Search form

Matthew 28:16

Mic-tengteng bole badaing

Mrk 16:14-18; Luk 24:36-49; Yoh 20:19-23

16Aime Yesu ye biyachac gbolicne gawecka mic-tengteng 11 yenge Galili prowinswa kupic monic iwa hikeningte ebocebawec, iwa feibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index