Search form

Matthew 3

Yohane boleine fungkewec

Mrk 1:2-8; Luk 3:1-18; Yoh 1:19-28

1Dameng iwa Yohane misa-lowacti Yudeya himong kisiwa hikelu ngic-ngigac Wapongte yowa edocebalu weduyelelu 2miwec, “Honocmengte ngani-damongti+ biyac bangkalegacte ngenge kwelengineng hefaliyening.”- 3Aime Wapongte siduc mimi Yesaiyadi Yohanele yanguc kwelengkewec,

“Himong kisiwa wawac monic yanguc fikegac, ‘Ngenge Sugucnele yefe wesackelu hole-wenengkening.’ ” (Yesaiya 40:3)

4Aime ye ngakpiine kamelle kandangnginedi baicne, i holelu umbikaine monic sic socinedi baicne, yogodi hewacina hefelu gawec. Ailu ye ipowa nga begecte mac misaine nolu gawec.+

5Aime Yerusalem ngic-ngigac nga Yudeya prowins iwacni ailu Yodan misa emeina himong falewecka, iwacni yenge sasawadi macnono yela hikeibong. 6Hikelu bikicngineng mifickeyackebong Yodan iwa misa lowayelewec. 7Aime Farisaio nga Sadyusi+ yenge homacnedi misa lowanogale hikebong Yohanedi nganicebalu yanguc edocebawec, “Hema gbolifocine, madi ung-yowa yanguc edocngebawec, ngenge Wapongti aalicine badungelenale aidaicte, ilec hangoc hikedaingte?- 8Ilec ngenge kwele-hefaliyecte silicka pasi noine bafuwadabiyeng. 9Ailu ga geicnele yanguc mi ngagedamec, ‘Abraham ye ngambone aigacte wasecne aidacte.’+ Wapong ye posa yago nalic mime Abraham ngambofocine fikedaingte, yogo noinebenang edocngebagabac.-

10“Naka yoc fungina biyac loicne fagac. Aime yoc gocne noine madicne mi aicaigaing, i sasawa weyackelu dacka wikedaingte.- 11Na kwele-hefaliyecte misa lowangelegabac. Nga ngic lobena kwesilu gagac, yedibac Tili Asu nga dac lowangeledaicte. Ailu yele tapilidi nale tapili ewaligac. Na ngic waweweine ingucnedi yele hige-ebec hemoctocnobe nalic mi madickedaicte.- 12Ye moleina yafole fok balu welelu wit yafoineholec baic-baicte sobengka fame i filalu yafoine baickedaicte. Baickelu noine bakpaduc ailu nosing-macina lolu yafoine pelengkelu dac pisic-pisicine mikac, iwa wikeme lobedaicte.”

Yohanedi Yesu misa lowacnowec

Mrk 1:9-11; Luk 3:21-22

13Dameng iwa Yesu ye Galili prowinswacni Yodan misawa hikelu Yohanedi misa lowacnonale edowec. 14Edome Yohane ye i ngageme nalic mi aime yanguc miwec, “Gagi na nalic lowaneleengka madickedaicte, aime ga nala kwesilu nani lowagelebele migic.”

15Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ga yowa i hegileng, pasi dondonne sasawa noine fikenale yakumac edocgugabac, inguc aiyengka madickedaicte.” Inguc mime nalic milu yowaine balaibewec.

16Aime Yesu ye misa lowalu misawacni ofeemewa honocmeng angkewec. Angkeme Wapongte Asudi tudiling nangole silic ingucne ailu yela wame nganiwec.-17Wame honocmengkacni malac monicti yanguc fikewec, “Yogo angac-madecne, ye ngani-angac aicnogabac.”-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index