Search form

Matthew 3:11

11Na kwele-hefaliyecte misa lowangelegabac. Nga ngic lobena kwesilu gagac, yedibac Tili Asu nga dac lowangeledaicte. Ailu yele tapilidi nale tapili ewaligac. Na ngic waweweine ingucnedi yele hige-ebec hemoctocnobe nalic mi madickedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index