Search form

Matthew 3:16

16Aime Yesu ye misa lowalu misawacni ofeemewa honocmeng angkewec. Angkeme Wapongte Asudi tudiling nangole silic ingucne ailu yela wame nganiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index