Search form

Matthew 4

Yesu lokwesacka lowec

Mrk 1:12-13; Luk 4:1-13

1Aime Aleng Sugucnenginengti Yesu lokwesacka lonale Asudi mengockeme himong kisiwa hikewec.-2Hikeme Yesu ye iwa deboc hadeng 40 nosing-sawe galu nosingte homawec.-3Inguc aime lokwesac-ngicti yela kwesilu miwec, “Ga Wapongte Madec noine gagicka posa yago miyengka bafaliyelu bret aina.”

4Inguc mime Yesudi yowa ameine bafaliyecnolu yanguc edowec, “Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ngicti nosingka sugu mi ganoga, miyac. Ye Wapongte mickacni yowa ofecaigac, yogo sasawa balu ganoga.’ ” (Yefe-yowa 8:3)

5Inguc mime Aleng Sugucnenginengti Yesu mengockeme taon gbagbacna+ hikelu Ibu-kuluc feina wilinibenang, iwa lome domame edolu miwec, 6“Ga Wapongte Madec noine gagicka ga geuctiyac yawacni wintackelu haunong. Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ye gale ailu angelofocine bole-yowa yeleme yengi molengineng feina sesegubong posa monicti higegone nalic mi helockedaicte.’ ” (Miti gee 91:11-12)

7Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ailu hatacmac yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ga Sugucne Waponggone lokwesacka mi lonong.’ ” (Yefe-yowa 6:16)

8Inguc mime Aleng Sugucnenginengti Yesu hatacmac mengockeme kupic sugucne monicka felu himongtowa himong gamangnginengkolec nga tapili hibi-angoctowaine fungine fungine, i edalilu 9miwec, “Ngagegic, ga ngosockelu ketadi holenelelu alang baneleengka wiyac yago sasawa geledacte.”

10Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Aleng Sugucnengineng, ga baickenong. Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ga Sugucne Waponggone, ye moniyang sugu alang bacnolu kwelec kwecnodamec.’ ” (Yefe-yowa 6:13)

11Inguc mime Aleng Sugucnengineng ye hegilelu hikeme angelo yengi kwesilu Yesu ngani-damong aicnoibong.

Yesu boleine molickelu bawec

Mrk 1:14-15; Luk 4:14-15

12Ngic yenge yowa yogo miibong, “Yengi Yohane muc-macka lobong ngiyegac.” Yesu ye i ngagelu Galili prowinswa Nasaret taonka hefaliye hikewec.- 13Hikelu Nasaret hegilelu Sebulun nga Nafatali yekele himong Galili lifuc mecina, Kapeneam taonka hikelu gawec. 14Aime Wapongte siduc mimi Yesaiyadi yanguc miwec, ilec noine fikewec,

15“Yodan misa nebocina yefe lifucka hikegac, Sebulun nga Nafatali himong iwa Israel yengele alingkacni miyac, yengi Galili prowinswa gagaing. 16Ngic-ngigac yogo yenge kundungka gagaing, yenge angoc sugucne nganiibong, aime ngic-ngigac himongka homacte bagewa gaibong, yengele hewacka angocine fikewec.” (Yesaiya 9:1-2)

Yowa i noine ainale ye Kapeneam taonka ngiye-fac ailu gawec. 17Dameng iwa Yesudi ngic-ngigac yowa yanguc edocebalu weduyelelu gawec, “Honocmengte ngani-damongti biyac bangkalegacte ngenge kwelengineng hefaliyena.”-

Mic-tengteng wacebawec

Mrk 1:16-20; Luk 5:1-11

18Hadeng monicka Yesu ye Galili lifuc mecina haulu dingong balaibelu hike hae-gba yaeckang nganicepame uficnginec lifucka wikelu domaiboc. I Saimon, wacine monic Pita wackelu gaibong nga gbaine Endru. Yeke misa-sic baba ngic gaiboc. 19Yeke nganicepalu yanguc edocepawec, “Ngeke wele na balaibecnunic. Ngeke kiwec-sic bagabiyec silicine ingucneyac ngic bacebanogale wedungetebe.” 20Inguc mime yeke uficnginec iwahac hegilelu ye balaibeiboc.

21Aime iwacni hikelu hatacmac hae-gba yaeckang, Sebedi madeckecine, Yakobos nga gbaine Yohane nganicepawec. Nganicepame yeke mamacnginec Sebediholec wagewa uficngineng bamadickelu gaebongka wacepawec. 22Wacepame yeke dameng iwahac mamacnginec nga wage hegilelu ye balaibeiboc.

Siduc Madicne edocebawec

Luk 6:17-19

23Yesu ye Galili iwa himongsoc lolickelu kpakpaduc macnginang wewedu bole balu ngani-damongte Siduc Madicne edocebalu weduyelelu gawec. Ailu ye ngic-ngigac huc haic fungine funginedi bacebame tapilingineng waicne yenge sasawa bamadicebayackewec.-24Inguc aime yele siducti hikelu Siria prowins sasawa saweyackewec. Saweme ngic-ngigac madicne yenge huc fungine funginedi ngic-ngigac basowalecebaicne nga doic ngagecaigaing, ailu ngic alengkolec nga gocne homa-gbolic aicaigaing, ailu ngic-ngigac hige-molengineng homaicne, yenge sasawa Yesula bacebalu hikeyackebong yedi bamadicebawec.-25Aime Galili prowinswacni nga Dekapolis, iwacni ailu Yerusalem taonkacni nga Yudeya prowins ailu Yodan nebocinacni ngic-ngigac habutowadi ye balaibeibong.-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index