Search form

Matthew 4:10

10Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Aleng Sugucnengineng, ga baickenong. Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ga Sugucne Waponggone, ye moniyang sugu alang bacnolu kwelec kwecnodamec.’ ” (Yefe-yowa 6:13)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index