Search form

Matthew 4:11

11Inguc mime Aleng Sugucnengineng ye hegilelu hikeme angelo yengi kwesilu Yesu ngani-damong aicnoibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index