Search form

Matthew 4:15

15“Yodan misa nebocina yefe lifucka hikegac, Sebulun nga Nafatali himong iwa Israel yengele alingkacni miyac, yengi Galili prowinswa gagaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index