Search form

Matthew 4:19

19Yeke nganicepalu yanguc edocepawec, “Ngeke wele na balaibecnunic. Ngeke kiwec-sic bagabiyec silicine ingucneyac ngic bacebanogale wedungetebe.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index