Search form

Matthew 4:24

24Inguc aime yele siducti hikelu Siria prowins sasawa saweyackewec. Saweme ngic-ngigac madicne yenge huc fungine funginedi ngic-ngigac basowalecebaicne nga doic ngagecaigaing, ailu ngic alengkolec nga gocne homa-gbolic aicaigaing, ailu ngic-ngigac hige-molengineng homaicne, yenge sasawa Yesula bacebalu hikeyackebong yedi bamadicebawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index