Search form

Matthew 4:25

25Aime Galili prowinswacni nga Dekapolis, iwacni ailu Yerusalem taonkacni nga Yudeya prowins ailu Yodan nebocinacni ngic-ngigac habutowadi ye balaibeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index